تبلیغات
خاطرات گچساران - پیام تلفنی

خاطرات گچساران

پیام تلفنی

دوشنبه 9 مهر 1386

پیام تلفنی

 

از بیمارستان که اومدم دیدم روی منشی تلفنی یه پیغام جدید دارم؛ دکمه رو زدم تا ببینم کی برام پیغام گذاشته. یه آقای جوونی با صدای بلند و لهجه لُری داد میزد: « آآااای...آآآااای...ایگُم سلام،ایگی پیغام وَذار؟ اووو... کوچنی، گوشی رِ وردار بینُم...آآآی...آآآآآآآآی... ایگُم گوشی رِ وردار...اوووو صادق...اووووووو....ایگم وردار...اوووو....صااااااادق!  صادق خونه نیسی؟ عصر ایام دنبالت ایریم بیرون. سلام بچل ورسون! »[ دوشنبه 9 مهر 1386 - 08:10 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| طبیب خسته ] [روزنوشت , ] [+]